عنوان

مشخصات

نشریه پژوهش در مدیریت ورزش وروانشناسی

Research in Sport Management and Psychology

حوزه‌های تحت پوشش: طب ورزشي، سياست گذاري سلامت، مديريت (عمومي)، روانشناسي، روانشناسي باليني، روانشناسي تربيتي، روانشناسي عصبي، روانشناسي عمومي، روانشناسي كاربردي، سلامت، ورزش و تربيت بدني

شاپای الکترونیک: ۲۳۴۵-۵۸۹۶نام صاحب امتیاز: محمد نصیری

نشریه بین المللی کنترل ویادگیری حرکتی

International Journal of Motor Control and Learning

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش، ورزش و تربيت بدني                                     شماره استاندارد: ۲۶۷۶-۳۴۵۱
نام صاحب امتیاز: دکتر مهدی شهبازی

مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی

Communication Management in Sports Media

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۵۵۷۸
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۴۹۶۱
نام صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
ضریب تاثیر: ۰.۱۳۳

مجله علوم ورزشی وسلامت

Journal of Exercise and Health Science

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی

Journal of Sport Psychology Studies

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۹۷۸-۲۳۴۵
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۱۵۰۴
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

فصلنامه مطالعات تربیت بدنی وعلوم ورزشی

Studies of Physical Education and Sport Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۴۷۶-۶۸۴۴
نام صاحب امتیاز: فرهاد زارعی

فصلنامه فیزیولوژی ورزشی

Journal of Sport Physiology

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۱۶۴X
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۷۰۵۰
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضریب تاثیر: ۰.۱۸۱
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

                                       

 

نشریات وژورنالهای ورزشی ایران

عنوان

مشخصات

فصلنامه فعالیت بدنی وهورمونها

Journal of Physical Activity and Hormones

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۱۸۸۱
شاپای الکترونیک: ۲۵۸۸-۴۲۲۰
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
رتبه علمی: علمی-ترویجی

فصلنامه علوم حرکتی ورفتاری

Journal of Motor and Behavioral Sciences

 

حوزه‌های تحت پوشش: آموزش، ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۶۴۵-۷۸۰۶
شاپای الکترونیک: ۲۶۴۵-۷۷۹۲
نام صاحب امتیاز: مهدی تاراجیان
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

فصلنامه رفتار حرکتی

Journal of Motor Behavior

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۲۷۳X
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۵۵۹۳
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضریب تاثیر: ۰.۰۳۹
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

فصلنامه پزشکی ورزشی وآمادگی جسمانی

Journal of Sports Medicine and Physical Fitness

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دو ماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی

Journal of Sport Management Studies

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۳۲۱۳
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۲۲۱
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
ضریب تاثیر: ۰.۲۷۹
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دو ماهنامه بین المللی علوم کاربردی در تربیت بدنی

International journal of applied science in physical education

 

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۴۳۸-۲۵۳۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

دو فصلنامه ورزش و علوم زیست حرکتی

Journal of Sport and Biomotor Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۷۲۳۱-۲۲۲۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه حکیم سبزواری
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دو فصلنامه مطالعات طب ورزشی

Journal of Sport Medicine Studies

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۳۲۲-۱۶۵۸
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۱۵۱۲
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دو فصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش

Human Resource Managment in Sport Journal

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۱۴۹۹
شاپای الکترونیک: ۲۳۸۳-۱۵۰۲
نام صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دو فصلنامه رهیافت های نو در علوم ورزشی

New Approaches in Sport Sciences

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۶۶۱۴-۲۵۸۸
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبائی

دو فصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی (پژوهش در ورزش دانشگاهی سابق

Research in Educational Sport

 

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۵۳۸-۲۷۲۱
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۳۳۸
نام صاحب امتیاز: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

دو فصلنامه مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش

journal of practical studies at Biosciences in Sport

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۳۸۳-۰۱۸۲
شاپای الکترونیک: ۲۵۳۸-۴۶۹۴
نام صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند

پژوهشنامه اقتصاد وبازاریابی ورزشی

Research in Sport Management

 

حوزه‌های تحت پوشش: ورزش و تربيت بدني

شماره استاندارد: ۲۳۴۵-۶۰۴۳
شاپای الکترونیک: ۲۴۷۶-۷۰۶۹
نام صاحب امتیاز: دانشگاه علامه طباطبایی
رتبه علمی: علمی-پژوهشی

 

ferdowsi_sport@

ثبت نام در مسابقات ورزشی

ثبت نام قهرمانان ورزشی

تمرینات ویژه پنجمین المپیاد همگانی